คณะครุศาสตร์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Educ-01.jpg DjF0Oe http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

mdZdc0 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์ได้ก่อกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งโรงเรียน เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ที่หมู่บ้านมลายูบางกอก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในสมัยนั้น เป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยใช้เงินศึกษาพลี
พ.ศ. 2477 จัดเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต้นปีที่ 1 - 2
พ.ศ. 2482 มีปัญหาบางประการทำให้โรงเรียนต้องปิดตลอดปีการศึกษา 2482
พ.ศ. 2493 เปิดชั้นฝึกหัดครูมูล
พ.ศ. 2494 เปิดชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดปีที่ 1 ยกเลิกชั้น ปป. ปีที่ 2
พ.ศ. 2505 กรมการฝึกหัดครู ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเป็นวิทยาลัยครูยะลา
พ.ศ. 2506 เปิดชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2518 จัดตั้งคณะวิชาครุศาสตร์เป็นคณะวิชาในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏยะลา”
พ.ศ. 2538 คณะวิชาครุศาสตร์เปลี่ยนเป็น “คณะครุศาสตร์”
พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) โครงการกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีนักศึกษาในโครงการ สควค. ซึ่งเป็นรุ่นแรก
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏยะลามีนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนอิสลามศึกษา

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำคณะ

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ


[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณคณะ

  • คณะครุศาสตร์ ปี 55

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม