คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Yru-10.JPG WYFJXC http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์

สำนักงานคณบดี (อาคาร 4 ชั้น 1) เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์: 00-7322-7149 และ 0-7322-7151 ต่อ 9102 อีเมล:.....
เว็บไซต์หลัก:http://human.yru.ac.th/huso/main.php
เว็บไซต์ภาควิชามนุษศาสตร์ :http://human.yru.ac.th/humanlang/
เว็บไซต์ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ :http://yalaart.multiply.com/
เว็บไซต์ภาควิชาสังคมศาสตร์ :http://human.yru.ac.th/huso/socialsciences.php

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ซึ่งมีผลให้สามารถเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีดังนี้
พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับปริญญาตรีรุ่นแรก บังคับวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย
พ.ศ. 2520 เปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2522 เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย สังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2524 เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี และวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2528 เปิดสอนวิชาศิลปกรรมและออกแบบประยุกต์ศิลป์ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2529 ขยายหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ เปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์และการแสดง
พ.ศ. 2531 เปิดสอนสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2533 เปิดสอนสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 2 ปี
พ.ศ. 2541 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร 4ปี
พ.ศ. 2542 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทยหลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2546 เปิดสอนสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตร 4 ปี
พ.ศ. 2547 เปิดสอนสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีวิวัฒนาการจากหมวดการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูยะลา จนมาเป็นวิทยาลัยครูยะลา ตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และมีผลให้การจัดสายงานการบริหารเป็นคณะวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูยะลา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏยะลา” และในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติราชภัฏ พุทธศักราช 2538 มีผลให้การเรียกชื่อหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเรียกผู้บริหารสูงสุดในคณะว่า “คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับเปลี่ยนให้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขา วิชาศิลปศาสตร์ เริ่มจากปี พ.ศ. 2531 เปิดสอนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี ในปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน หลักสูตร 2 ปี เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในพ.ศ. 2542 เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาไทย ใน พ.ศ. 2546 เปิดสอนโปรแกรมวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตร 4 ปี และในปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาจีน หลักสูตร 4 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดสอนวิชาสาขาต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้และวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยส่วนรวม

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำคณะ

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ


[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณคณะ

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 54


  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 55

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม