คณะวิทยาการจัดการ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
Manage-1.JPG

j40k05 http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

xChZ1S http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

พ.ศ.2525 : โครงการนำร่อง เพื่อจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยครูยะลา และวิทยาลัยครูอื่น ๆ ซึ่งสังกัดกรมการฝึกหัดครู ได้ทดลองเปิดสอนวิชาการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ครุศาสตร์โดยอิงหลักสูตรครูประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) สำหรับวิทยาลัยครูยะลา เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
1. ครู ป.กศ.สูง วิชาเอกการสหกรณ์
2. ครู ป.กศ.สูง วิชาเอกวารสารและการประชาสัมพันธ์
การดำเนินการในระยะทดลอง โดยระดมอาจารย์ในภาควิชาต่างๆ ของ คณะมนุษย์ศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยการส่งไปฝึกอบรม และกลับมาช่วยกันจัดการสอน ในเวลานั้น วิทยาลัยครูยะลาได้เพิ่มส่วนงานภายใน ขึ้นใหม่ 2 หน่วยงาน คือ
- ภาควิชาสหกรณ์
- ภาควิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์
พ.ศ.2528 : มี พ.ร.บ.จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
กรมการฝึกหัดครู ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเป็น “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527” ทำให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศ มีภาระและหน้าที่เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในด้านการจัดการศึกษาในสาขาวิชาการต่าง ๆ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรีวิทยาลัยครูทุกแห่ง ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ให้มี “คณะวิทยาการจัดการ” ขึ้นอีก 1 คณะ
สำหรับคณะวิทยาการจัดการวิทยาลัยครูยะลา ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานคณะ กับ 5 ภาควิชา คือ
- สำนักงานคณะวิชา
- บริหารธุรกิจและสหกรณ์
- ภาควิชาการเงินและบัญชี
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
- ภาควิชาการตลาด
- ภาควิชาวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่เปิดสอน : เปิดสอนสาขาศิลปศาสตร์ 2 หลักสูตร คือ
1. อนุปริญญา บริหารธุรกิจ
2. อนุปริญญาวารสารศาสตร์และการปะชาสัมพันธ์
พ.ศ.2531 เปิดการสอนสาขาศิลปศาสตร์ สายบริหารธุรกิจและการจัดการ โปรแกรมการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี แขนงการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการท่องเที่ยว
พ.ศ.2535 กรมการฝึกหัดครู ได้ปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยครู ฉบับพ.ศ.2528 (ปรับปรุง 2531) ใหม่ เป็น “หลักสูตรของวิทยาลัยครู พ.ศ.2536”
พ.ศ.2538 ปรับปรุงโครงสร้างคณะใหม่ วิทยาลัยครู เปลี่ยนสถานภาพเป็น “สถาบันราชภัฏ” คณะวิทยาการจัดการแบ่งส่วนราชการเป็น สำนักงานคณะวิชาและภาควิชา เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อภาควิชาดังนี้
- ภาควิชาบริหารธุรกิจ (ตัดคำว่า “สหกรณ์” ออก)
- ภาควิชาการเงินและบัญชี
- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
- ภาควิชาการตลาด
- ภาควิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน : คณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดสอนหลักสูตร สาขาศิลปศาสตร์สายบริหารธุรกสกิจ เพิ่มขึ้นจากที่เปิดสอนอยู่เดิมอีกหลักสูตรหนึ่ง
พ.ศ.2541 คณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดสอน หลักสูตร ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมนิเทศศาสตร์
พ.ศ.2543 กรมการฝึกหัดครูได้ประกาศใช้หลักสูตร สถาบันราชภัฏฉบับปรับปรุง พ.ศ.2543 และในปีเดียวกัน กรมการฝึกหัดครู ร่วมกับสถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ดำเนินการขอเปลี่ยน ชื่อหลักสูตร “สาขาศิลปศาสตร์” ที่ใช้เปิดสอนอยู่ ให้เป็น “สาขาบริหารธุรกิจ” และ ก.พ.ได้รับรองตามเลขที่รับรอง นร. 0708.8/792 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ยังผลให้บัณฑิตซึ่งศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป และสำเร็จการศึกษาในปี 2545 ได้รับวุฒิ “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ซึ่งได้สร้างความปราบปลื้มแก่บัณฑิตราชภัฏโดยถ้วนหน้ากัน
พ.ศ.2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏยะลา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกฐานะสถาบัน ขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”พร้อมๆ กับสถาบันราชภัฏอื่นทั่วประเทศอีก 40 แห่ง
พ.ศ. 2555 คณะวิทยาการจัดการมีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ และ ภาควิชานิเทศศาสตร์ :การผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการ ผลิตบัณฑิต 3 ประเภท คือ ภาคปกติ ภาค กศ.พท.และภาค กศ.บป., โดยผลิตใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาศิลปศาสตร์ กับ สาขาบริหารธุรกิจ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2552 และหลักสูตรปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาศิลปศาสตร์ ผลิต 1 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมนิเทศศาสตร์
2. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ผลิต 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาการเงินและการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำคณะ

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณคณะ

  • คณะวิทยาการจัดการ ปี 55

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม