คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
Sci-banner.jpg

uDclB6 http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

idfCZc http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (วทก.) หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ Faculty of Science Technologh and Agriculture (STA) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพัฒนาการมาจากโรงเรียนอาชีพกสิกรรมจังหวัดยะลา โรงเรียนฝึกหัดครูยะลา วิทยาลัยครูยะลา และสถาบันราชภัฏยะลา โดยมีวิวัฒนาการด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี โดยมีเหตุการณ์สำคัญด้านการพัฒนาทางวิชาการตามลำดับดังนี้
พ.ศ. 2506 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ภาควิชาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. 2522 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาควิชาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามโครงการ อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.)
พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพ การอาหาร สัตวบาลและกสิกรรม ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์
พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาศึกษา พลศึกษา ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรศาสตร์ อนุปริญญาภาควิชา
พ.ศ.2531 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาโนโลยีการเกษตร
พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาควิชาเกษตรกรรม ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา
พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) วิชาเอกสุขศึกษา (2 ปี) อนุปริญญา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาเกษตรศาสตร์ อนุปริญญา ภาควิชาเคมีปฏิบัติ
พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 3 โปรแกรมวิชา เคมี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ เคมี และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่วนรวม
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อคณะเป็น "คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร" เป็นผลจากการยกฐานะจาก "สถาบันราชภัฏยะลา" เป็นนิติบุคคล คือ "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ยกเลิกการสอนในระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตา แบ่งการบริหารหน่วยงาน สำนักงานคณบดีและ 3 ภาควิชา คือ
1) สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา
3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4) ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษต (ตามประกาศมหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ รองรับความต้องการตลาดแรงงานในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ในด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 30 คน
พ.ศ. 2553 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)เปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรแรก คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 20 คน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น เป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนเปิดสอนระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่บริการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส นอกจากนั้นยังมีแผนพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอีกหลายสาขา โดยส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศมากถึงจำนวน ประมาณ 20 คน นอกจากนั้น ยังได้รับงบประมาณสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารโดยเฉพาะ สร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] ทำเนียบผู้บริหาร

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณคณะ

  • คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปี 54


  • คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปี 55

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม