จันทน์กะพ้อเกมส์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 3

  • วันที่จัดการแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2554

  • คณะที่เป็นเจ้าภาพ

คณะวิทยาการจัดการ

  • สถานที่จัดการแข่งขัน

สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา)และ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร Student Union)

  • ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขั


  • พิธีเปิดการแข่งขัน


  • ประมวลภาพ


  • ผลการแข่งขัน


  • พิธีปิดการแข่งขัน

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 2

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 1

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม