จันทน์กะพ้อเกมส์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
จันทน์กะพ้อเกมส์ เป็นมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 (ที่ผ่านมาในยุคสถาบันราชภัฏยะลาเรียกว่า "พิฆเนศเกมส์") นับเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดยะลาที่จัดการแข่งขันโดยสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดแข่งขันขบวนพาเหรด โดยเดินขบวนพาเหรดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไปสู่สนามการแข่งขันและพิธีเปิดที่สนามกีฬาจังหวัดยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ทั้งสถานที่และคณะกรรมการตัดสินกีฬาเป็นประจำทุกปี การประกวดแข่งขันกองเชียร์ การประกวดแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันกีฬาและกรีฑามากกว่า 10 ประเภท พร้อมกับมีพิธีเปิดและพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นประจำทุกครั้งที่จัดขึ้น สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกีฬา "จันทน์กะพ้อเกมส์" เป็นกิจกรรมประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดมายาวนานในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา ให้เกิดความสามัคคี ความภาคภูมิใจในสถาบันและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง ซึ่งการจัดกีฬาจะทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและประทับใจในสถาบัน อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร ร่วมกันสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษากับประชาชน และนักศึกษากับคณาจารย์ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี อันประกอบด้วย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด ของมหาวิทยาลัย สำหรับบทบาทของนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมกีฬาจันทน์กะพ้อ ได้แก่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ ให้ความร่วมมือร่วมแรงใจการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งนักศึกษาทุกคนและศิษย์เก่าที่กลับมาช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่รุ่นน้อง ๆ

เนื้อหา

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 (ปีการศึกษา 2556)

 • แนวคิดการจัดการแข่งขัน
-
 • คณะที่เป็นเจ้าภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 4 (ปีการศึกษา 2555)

 • แนวคิดการจัดการแข่งขัน
We are going to peace. "เราจะก้าวไปสู่สันติภาพ"
 • คณะที่เป็นเจ้าภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา)และ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร Student Union)
 • ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
การแข่งขันกีฬา "จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 4" ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งนี้ ใช้กติกามาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน การชิงชัยในการแข่งขันครั้งนี้ รวมทั้งหมด 41 เหรียญทอง ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา 10 ประเภท และกรีฑาประเภทลาน ประเภทลู่ รวม 15 ประเภท ดังนี้
 1. ฟุตบอล จำนวน 1 เหรียญ
 2. ฟุตซอล จำนวน 1 เหรียญ
 3. วอลเลย์บอล (หญิง,ชาย) จำนวน 2 เหรียญ
 4. บาสเกตบอล (หญิง,ชาย) จำนวน 2 เหรียญ
 5. เปตอง (ชายเดี่ยว,หญิงเดี่ยว,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม) จำนวน 5 เหรียญทอง
 6. เทเบิลเทนนิส (ชายเดี่ยว,หญิงเดี่ยว,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม) จำนวน 5 เหรียญทอง
 7. เซปักตะกร้อ จำนวน 1 เหรียญทอง
 8. แชร์บอลหญิง จำนวน 1 เหรียญทอง
 9. กรีฑา (ประเภทลาน ประเภทลู่) จำนวน 15 เหรียญทอง
 10. แบดมินตัน (ชายเดี่ยว,หญิงเดี่ยว,ชายคู่,หญิงคู่,คู่ผสม) จำนวน 5 เหรียญทอง
 11. ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ จำนวน 1 เหรียญทอง
 12. ประกวดกองเชียร์ จำนวน 1 เหรียญทอง
 13. ประกวดขบวนพาเหรด จำนวน 1 เหรียญทอง
 • พิธีเปิดการแข่งขัน
พิธิเปิดการแข่งขัน ดำเนินพิธีเปิดใน ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงในพิธีเปิด
 • ประมวลภาพ
- บรรยากาศการเดินขบวนพาเหรด
- บรรยากาศพิธีเปิด
- บรรยากาศการแข่งขันแต่ละวัน/ประเภทกีฬา
- บรรยากาศการแข่งขันกองเชียร์แต่ละวัน
- บรรยากาศพิธีปิด
 • วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
- พิธีเปิดการแข่งขัน (โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
-แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 3 (ปีการศึกษา 2554)

 • แนวคิดการแข่งขัน
 • วันที่จัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2554
 • คณะที่เป็นเจ้าภาพ
คณะวิทยาการจัดการ
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา)และ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร Student Union)
 • ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
 1. ฟุตบอล
 2. วอลเลย์บอล
 3. บาสเกตบอล
 4. เปตอง
 5. เทเบิลเทนนิส
 6. เซปักตะกร้อ
 7. กรีฑา
 8. ฟุตซอล
 9. แบดมินตัน
 10. เชียร์ลีดเดอร์
 • พิธีเปิดการแข่งขัน
ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่า ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "จันทน์กะพ้อเกมส์" ครั้งที่ 3 ในวันนี้ แสดงถึงความสามัคคีของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ จัดกิจกรรมสำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา
การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลโดยตรงช่วยฝึกนักศึกษาให้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับในความสามารถของตนเอง ศรัทธาในความสามารถของผู้อื่น และมีจิตสำนึกของนักกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นในพลเมืองของอาเซียน และพลเมืองของโลกในอนาคต
การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญและเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 นี้ อีกด้วย กล่าวคือกีฬาเป็นที่นิยมของเยาวชนทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นการใช้กีฬาเป็นสื่อในการดำเนินการนั้น สามารถสานสายใยเชื่อมให้มิตรภาพของชาวอาเซียนมีความผูกผัน ใกล้ชิด เป็นพี่เป็นน้องกัน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในอนาคตซึ่งจะเป็นพื้นฐานไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในมิติอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
ขอแสดงความชื่นชม องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และคณะวิชาทุกคณะที่ได้ร่วมกันทำหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "จันทน์กะพ้อเกมส์" ครั้งที่ 3 ขอขอบคุณสนามกีฬาสถาบันการพละศึกษา จังหวัดยะลา เจ้าของสนามที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ใช้เป็นสนามในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ขอขอบคุณวงดุริยางค์ จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา โรงเรียนบำรุงผดุงประชา โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 5 คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ทีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างสำคัญในการจัดการแข่งขันครั้งนี้และขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "จันทน์กะพ้อเกมส์" ครั้งที่ 3 ประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
 • ประมวลภาพ
- บรรยากาศการเดินขบวนพาเรด
- บรรยากาศผู้ชมบนอัฒจันทร์
- บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ
- บรรยากาศกองเชียร์
- บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฯ
- บรรยากาศการมอบเหรียญรางวัล
- บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ
 • ผลการแข่งขัน
สรุปผลกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2554
ประเภทกีฬา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
วิ่ง 100 เมตร หญิง ปี1 วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ
วิ่ง 100 เมตร หญิง ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ
วิ่ง 100 เมตร ชาย ปี1 วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ
วิ่ง 100 เมตร ชาย ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ
วิ่ง 200 เมตร หญิง ปี1 วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ
วิ่ง 200 เมตร หญิง ทั่วไป วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ
วิ่ง 200 เมตร ชาย ปี1 มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ
วิ่ง 200 เมตร ชาย ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
วิ่ง 400 เมตร หญิง ปี1 วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 400 เมตร หญิง ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 400 เมตร ชาย ปี1 มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 400 เมตร ชาย ทั่วไป มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 1200 เมตร ชาย ทั่วไป มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ
วิ่ง 4x100 เมตร หญิง ปี 1 วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ฯ
วิ่ง 4x100 เมตร หญิง ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 4x100 เมตร ชาย ปี 1 มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 4x100 เมตร ชาย ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
วิ่ง 4x400 เมตร หญิง ปี 1 มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 4x400 เมตร หญิง ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ -
วิ่ง 4x400 เมตร ชาย ปี 1 วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
วิ่ง 4x400 เมตร ชาย ทั่วไป วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
ทุ่มน้ำหนัก ปี 1 หญิง มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ -
ทุ่มน้ำหนัก ทั่วไป หญิง วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
ทุ่มน้ำหนัก ปี 1 ชาย วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ -
ทุ่มน้ำหนัก ทั่วไป ชาย มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์
กระโดดไกล ปี 1 หญิง มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
กระโดดไกล ทั่วไป หญิง วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
กระโดดไกล ปี 1 ชาย มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
กระโดดไกล ทั่วไป ชาย วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
เปตองชายเดี่ยว มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
เปตองหญิงเดี่ยว วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ
เปตองชายคู่ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
เปตองหญิงคู่ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
เปตองคู่ผสม วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์
เทเบิลเทนนิสชายคู่ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
เทเบิลเทนนิสคู่ผสม มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
แบตมินตันหญิงเดี่ยว วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
แบตมินตันชายเดี่ยว มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
แบตมินตันคู่ผสม มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ
บาสเกตบอลหญิง วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
บาสเกตบอลชาย วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
วอลเลย์บอลหญิง วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
วอลเลย์บอลชาย มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาศาสตร์ฯ ครุศาสตร์
เซปักตะกร้อ มนุษยศาสตร์ฯ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ฯ
ฟุตซอล มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
ฟุตบอล วิทยาศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ -


 • พิธีปิดการแข่งขัน
การจัดแสดงในพิธีปิดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 2 (ปีการศึกษา 2553)

 • วันที่จัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 [1]
 • คณะที่เป็นเจ้าภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
สนามกีฬากลางจังหวัดยะลา (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา)และ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร Student Union)
 • ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน
 1. ฟุตบอล
 2. วอลเลย์บอล
 3. บาสเกตบอล
 4. เปตอง
 5. เทเบิลเทนนิส
 6. เซปักตะกร้อ
 7. กรีฑา
 8. ฟุตซอล
 9. แบดมินตัน
 10. เชียร์ลีดเดอร์
 • พิธีเปิดการแข่งขัน
ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาว่า การแข่งขันใดๆ นั้นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะคู่แข่งขัน แต่สำคัญที่การร่วมแข่งขันทุกคนต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอมรับในความสามารถของตนเองและศรัทธาในความสามารถของผู้อื่นและมีจิตสำนึกของนักกีฬา ถ้ามีเหตุไม่ว่าประการใด ขอให้ทุกฝ่ายทุกคนอภัยให้แก่กันเหล่านี้จึงจะเรียก "น้ำใจนักกีฬา"
อธิการบดียังกล่าวต่อด้วยว่า กีฬายังทำให้นักศึกษาเป็นพลเมืองดีของสังคมอีกด้วย กล่าวคือ การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณีและรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดำรงอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีประสิทธิผลทั้งในส่วนตนพลเมืองที่ดีเคารพกฏหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ซึ่งเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
 • ประมวลภาพ
- บรรยากาศการเดินขบวนพาเรด
- บรรยากาศผู้ชมบนอัธจรรย์
- บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ
- บรรยากาศกองเชียร์
- บรรยากาศการแข่งขันกีฬาฯ
- บรรยากาศการมอบเหรียญรางวัล
- บรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ
 • ผลการแข่งขัน
ผลการแข่งขัน ประเภทกีฬา
ถ้วยชนะเลิศฟุตบอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้วยชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ถ้วยชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง คณะวิทยาการจัดการ
ถ้วยชนะเลิศเปตอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้วยชนะเลิศฟุตซอล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้วยชนะเลิศเทเบิลเทนนิส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้วยชนะเลิศตะกร้อ คณะวิทยาการจัดการ
ถ้วยชนะเลิศบาสเกตบอลชาย คณะครุศาสตร์
ถ้วยชนะเลิศบาสเกตบอลหญิง คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ถ้วยชนะเลิศกรีฑา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ถ้วยแชมป์กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ถ้วยชนะเลิศขบวนพาเรด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ
ถ้วยชนะเลิศเชียร์ลีดเดอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ถ้วยชนะเลิศกองเชียร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะครุศาสตร์
โดยสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา
ลำดับ คณะ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 30 20 7 56
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 21 7 50
3. คณะวิทยาการจัดการ 4 9 22 36
4. คณะครุศาสตร์ 2 8 20 30
 • พิธีปิดการแข่งขัน

[แก้ไข] จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 1 (ปีการศึกษา 2552)

กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] การแข่งขันกีฬาในอดีต

กำลังรวบรวมข้อมูล


[แก้ไข] อ้างอิง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานประชาสัมพันธ์. (2554). จันทน์กะพ้อ สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (1-16 มกราคม 2554), หน้า 11.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม