ทำเนียบอธิการบดี

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ทำเนียบอธิการบดี อธิการวิทยาลัยครู

ลำดับ ภาพ ชื่อ-สกุล ช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
1 - นายคล้าย วัฒนกุล พ.ศ. 2472 (ยังไม่ใช้หลักสูตรฝึกหัดครู)
2 - นายเล็ก คุปตาสา พ.ศ.2542-พ.ศ.2474 (ยังไม่ใช้หลักสูตรฝึกหัดครู)
3 - นายกลับ มณีแสง พ.ศ.2477-พ.ศ.2478
4 - นายสีนวล บางเลี้ยง พ.ศ.2448-พ.ศ.2483
5 - นายศิริ รัตนรัตน์ พ.ศ.2483-พ.ศ.2486
6 - นายสำนอง รัตน์สิริ พ.ศ.2486-พ.ศ.2502
7 - นายพิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา พ.ศ.2502-พ.ศ.2503
8 - นายสกล นิลวรรณ พ.ศ.2503-พ.ศ.2508
9 - นางสาวพเยาว์ ศรีหงส์ พ.ศ.2508-พ.ศ.2514
10 - นายจำเริญ เสกธีระ พ.ศ.2514-พ.ศ.2523
11 - นายสุวัฒน์ มุทธเมธา พ.ศ.2523-พ.ศ.2526
12 - นายสุประดิษฐ์ ลิปรัตนสกุล พ.ศ.2526-พ.ศ.2530
13 - นายวินัย เพชรช่วย พ.ศ.2530-พ.ศ.2532
14 - นายวิชิต หลักทรัพย์ พ.ศ.2532-พ.ศ.2538 (วาระที่ 1)
15 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต หลักทรัพย์ พ.ศ.2538-พ.ศ.2542 (วาระที่ 2)
16 - รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์ พ.ศ.2542-พ.ศ.2544 (สถาบันราชภักยะลา)
17 Kraison.png ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรสร ศรีไตรรัตน์ พ.ศ.2545-พ.ศ.2546 (วาระที่ 1 สมัยสถาบันราชภัฏยะลา)
18 Kraison.png ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรสร ศรีไตรรัตน์ พ.ศ.2547-พ.ศ.2550 (วาระที่ 1 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
19 Kraison.png ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไกรสร ศรีไตรรัตน์ พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 (วาระที่ 2)
20 Wakin.png ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ พ.ศ.2555-พ.ศ.2556 (รักษาราชการ)
21 Sombat.png ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ พ.ศ.2556 (8 ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน)
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม