บริบทของมหาวิทยาลัย

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการมาตามลำดับ จากรายงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเผยแพร่

โดย สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผลสรุปบริบทการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไว้ตามลำดับดังนี้

เนื้อหา

[แก้ไข] ปีการศึกษา 2554

[แก้ไข] ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเมื่อปี พ.ศ. 2477 ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูยะลา และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานนามว่า

สถาบันราชภัฏยะลา หลังจากนั้นได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 7 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ

Context-yru2554.jpg
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดปรัชญาไว้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น” และกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น”
  • ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 39 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 26 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 ปี 6 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร และปริญญาโท 5 หลักสูตร
  • ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีจำนวนนักศึกษาทุกระดับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษทั้งหมด 7,600 คน จำแนกเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2,590 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,424 คน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 2,187 คน และคณะวิทยาการจัดการ 1,399 คน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีอาจารย์ประจำ รวม 216.5 คน ปฏิบัติงานจริง 197.5 คน ลาศึกษาต่อ 19 คน วุฒิการศึกษาของอาจารย์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 17 คน ปริญญาโท 181.5 คน ปริญญาตรี 18 คน ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ รองศาสตราจารย์ 9 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 58 คน มีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 193 คน จำแนกเป็น ข้าราชการพลเรือน 13 คน พนักงาน มหาวิทยาลัย 42 คน พนักงานราชการ 11 คน ลูกจ้างประจำ 26 คน และลูกจ้างชั่วคราว 101 คน
  • ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีงบประมาณทั้งสิ้น 407,019,175.37 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 212,811,600 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 194,207,575.37 บาท
  • การวิจัยและบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยแบ่งตามส่วนราชการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 62,848 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37,7283.33 บาท คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 37,453.03 บาท คณะวิทยาการจัดการ 75,056.85 บาท อาจารย์ประจำมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 33 เรื่อง และตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 3 เรื่อง และมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้

ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 61 เรื่อง

  • มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 54 โครงการ ซึ่งมีผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยจำนวน 30 โครงการ และมีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ จำนวน 12 ชิ้นงาน [1]

[แก้ไข] ปีการศึกษา 2552

กำลังรวบรวมข้อมูล


[แก้ไข] อ้างอิง

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553. ยะลา:สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,2554. 32 หน้า.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม