บุคคลตัวอย่าง "วันราชภัฏ"

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน "วันราชภัฏ" คือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ที่พระราชทาน "ตราราชภัฏ" ในโอกาสสถาปนา "วิทยาลัยครูยะลา" เป็น "สถาบันราชภัฏยะลา" เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาด้วย
วัน "ราชภัฏ" ของทุกปี มหาวิทยาลัยและทุกภาคส่วนในองค์กร มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย รวมทั้งกิจกรรม "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ซึ่งเป็นการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ก็เช่นกัน คณะกรรมพิจารณาบุคคลตัวอย่างแห่งปี ได้แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ [1]ดังนี้
  • รางวัลเพชรราชภัฏ
ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายสงบ มณีพรหม
  • รางวัลดีเด่น
ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา นายโชคชัย ฉันทวีทรัพย์
ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นางพรรณี จูฑังคะ นายวิโรจน์ แอสะมะเอ็ม
ประเภทบุคลากร ได้แก่ นางฐานิดา เดือนจำรูญ นายอัสมิง อัดดุลราซิ นายวัลลภ ศรีรัตน์จันทร์
ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายสือกรี เต๊ะ
  • รางวัลนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ประเภททีม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย นายสือกรี เต๊ะ นายอับดุลเลาะ กาโฮง นางสาวพารินด๊ะ หมัดแมเราะ นางสาวทัศนี สุหลง และนางสาวซีตีมารีแย มะเด็ง
ประเภทบุคคล ได้แก่
นายไพศาล เจนบุญลาภ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นายยงยุทธ ไวตระกูล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นายภาสวัฒน์ เยาว์คณาพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวมณีทิพย์ แซ่หวง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวรังสิยา แซ่ว่อง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวสุจิตรา แซ่เลี่ยง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวอัมพร แซ่ซั้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวซูรัย แซโงะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
นายอิบรอเฮ็ง สาและ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (ระดับปริญญาโท)

[แก้ไข] ปี พ.ศ. 2554

(กำลังรวบรวมข้อมูล)


[แก้ไข] อ้างอิง

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. บุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ'๕๕. ยะลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,2555.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม