บุคลากรเกษียณอายุ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรจำนวนประมาณ 500 กว่าคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2557) ประกอบด้วยบุคลากร 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสายวิชาการ และสายสนับสนุนการสอน ในประเภทสายวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่ม (1) ข้าราชการ (2) พนักงานมหาวิทยาลัย (3) อาจารย์สัญญาจ้าง สำหรับประเภทสายสนับสนุนการสอน ประกอบด้วยกลุ่ม (1) ข้าราชการ (2) พนักงานมหาวิทยาลัย (3) พนักงานราชการ (4) พนักงานสัญญาจ้าง และ (5) ลูกจ้างชั่วคราว

ในแต่ละปี มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ/อายุการปฏิบัติงานปีละหลายท่าน มหาวิทยาลัยฯ จึงรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่หน่วยงาน และรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการติดต่อประสานงานของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และเพื่อเป็นฐานความรู้ทั่วไปขององค์กรให้แก่บุคลากรรุ่นต่อๆ ไปได้รับทราบ

เนื้อหา

[แก้ไข] ประจำปี 2557

  • คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณะวิทยาการจัดการ

[แก้ไข] ประจำปี 2556

[แก้ไข] ประจำปี 2555

[แก้ไข] ประจำปี 2554

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม