ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

MscQJr http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

zuiree http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

YAJ5sl http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

[แก้ไข] ในอดีต : สถาบันราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547)

  • ปรัญชา
สถาบันราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น[1]


  • วิสัยทัศน์
ภายในช่วง พ.ศ.2543 - 2559 สถาบันราชภัฏยะลาจะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีความเป็นนานาชาติ มีภูฒิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ และมีเอกลักษณ์แห่งความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นภาคใต้
  • พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้บัณฑิตที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ และหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการทางการศึกษาของนักเรียนที่สำเร็จ การศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
3. พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สนองความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาภาคใต้ตอนล่างและภูมิภาค
อาเซียน สร้างองค์ความรู้ใหม่ จากการมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการผลิตบัณฑิตการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม
4. ปรับระบบการบริหารจัดการให้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
5. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งด้านความสามารถทางวิชาการ คุณวุฒิ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  • วัตถุประสงค์
1. การสรรหานักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีการจัดการศึกษาในระบบไม่เข้าชั้นเรียนเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
3. มีการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล และการบริหาร
5. มีศูนย์วิทยบริการที่ทันสมัย เชื่อมโยงเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งใแและต่างประเทศ
6. จัดให้มีศูนย์จำหน่ายหนังสือ ตำรา ที่ดำเนินการโดยเอกชน
7. มีกองทุนสนับสนุนการวิจัยท้องถิ่น และการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
8. มีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมข้อมูลพื้นฐานและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
9. มีการจัดการศึกษาการบริหารวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และองค์ความรู้จากท้องถิ่น
10. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล ด้านครุภัณฑ์และงบประมาณ อย่างคุ้มค่า
11. มีบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ดังนี้
11.1 คุณวุฒิของอาจารย์ระดับปริญญาตรี โท เอก
11.2 ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
11.3 ข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนงานวิชาการ
11.4 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
11.5 ครุภัณฑ์ เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
12. มีระบบการประกันคุณภาพ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติภารกิจทุกด้าน
  • คุณลักษณะบัณฑิต
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายและปณิธาน "งานวิชาการมุ่งการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ภายใต้พันธกิจ
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" สถาบันได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ว่า "บัณฑิตราชภัฏยะลา ทรงภูมิปัญญา ภูมิธรรม ภูมิฐาน" โดยกำหนด
คุณสมบัติที่พึ่งประสงค์ไว้ ดังนี้
Graduate properties-02.jpg

[แก้ไข] ในอดีต : วิทยาลัยครูยะลา (ก่อน พ.ศ. 2537)

กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณภาพการศึกษา.(2546). รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2546. กรุงเทพฯ:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณภาพการศึกษา,หน้า 17-18.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม