ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อ

สถานที่ติดต่อ: สำนักงานภาควิชาอาคาร 15 ชั้น 1
โทรศัพท์: โทรสาร:
เว็บไซต์:
อีเมล:
Facebook:

[แก้ไข] ประวัติและความเป็นมา

ภาควิชา
ปี พ.ศ.

[แก้ไข] ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

ปรัชญา

ปณิธาน

พันธกิจ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

[แก้ไข] โครงสร้างการบริหาร

[แก้ไข] หลักสูตรที่เปิดสอน

[แก้ไข] บุคลากร

  • ปีการศึกษา 2554
กำลังรอข้อมูล
  • ปีการศึกษา 2553
กำลังรอข้อมูล

[แก้ไข] จำนวนนักศึกษา

  • ปีการศึกษา 2554
รอข้อมูล
  • ปีการศึกษา 2553

[แก้ไข] ผลการประเมินตนเอง (SAR)

  • บทสรุปผู้บริหาร ปี 2554
กำลังรอข้อมูล
  • บทสรุปผู้บริหาร ปี 2553


[1]

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร. (2553). รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)ประจำปีการศึกษา 2553. ยะลา : สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม