ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

G5OsQA http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

8lNRqf http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

TKLsQq https://goldentabs.com/

เนื้อหา

[แก้ไข] โครงสร้างการบริหาร

Sciece-agriculture-org.jpg

[แก้ไข] หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยในปีการศึกษา 2553 มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร โดยมี 2 หลักสูตรคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเปิดสอนในภาคปกติ และอีก 1 หลักสูตรคือหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเฉพาะภาค กศ.บป. (โครงการการศึกษาเพื่อบุคลากรประจำการ)

[แก้ไข] บุคลากร

  • ปีการศึกษา 2554
กำลังรอข้อมูล
  • ปีการศึกษา 2553
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Sciece-agriculture-lec1.jpg

  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Sciece-agriculture-lec2.jpg

[แก้ไข] จำนวนนักศึกษา

  • ปีการศึกษา 2554
รอข้อมูล
  • ปีการศึกษา 2553

Sciece-agriculture-std53.jpg

[แก้ไข] ผลการประเมินตนเอง (SAR)

  • บทสรุปผู้บริหาร ปี 2554
กำลังรอข้อมูล
  • บทสรุปผู้บริหาร ปี 2553
สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร เกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส่วนอีก 1 หลักสูตรเปิดสอนเฉพาะภาค กศ.บป. มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 240 คน มีอาจารย์จำนวน 10 คน ปฏิบัติงานจริง 9 คน (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด) และลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน (สำเร็จการศึกษาและกลับเข้าปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554) มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้เกณฑ์อุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยทำการประเมิน 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองของภาควิชาในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 โดยมีองค์ประกอบที่มีผลการประเมินระดับดีมากจำนวน 3 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 4 และ 5 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินรองลงมาคือระดับดี มี 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 และ 6 ส่วนองค์ประกอบที่ 3 อยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินตนเอง ในครั้งนี้ บุคลากรของภาควิชาได้ร่วมพิจารณา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป [1]

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร. (2553). รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)ประจำปีการศึกษา 2553. ยะลา : สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม