มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตเบตง

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเบตง เปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อำเภอเบตง เมื่วันที่ 18 ธันวาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเปิดสอนระดับอุดมศึกษานานาชาติ โดยเน้นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ต้องการศึกษาจากประเทศไทย มาเลเซีย และภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่โครงการความร่วมมือระหว่างสามประเทศในการพัฒนาอนุภูมิภาค [1]

[แก้ไข] การดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาภาษาจีนในระดับปริญญาตรี รุ่นที่1 เมื่อปีการศึกษา 2547 มีนักศึกษาต่อเนื่องมาปีการศึกษาละ 1 กลุ่มเรียน เทศบาลเมืองเบตง นำโดย คุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเบตง สนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)เทศบาลเมืองเบตง เป็นเจ้าของพื้นที่ อาคารเรียน หอพัก และให้การสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค

[แก้ไข] คณะอาจารย์ผู้สอน

รายวิชาการศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี สอนโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและอาจารย์จากสถานศึกษาในอำเภอเบตง
วิชาเฉพาะภาษาจีน มุ่งเน้นความแกร่งทางภาษาของนักศึกษาเป็นสำคัญ ผู้สอนได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
อาจารย์โชคชัย ฉันทวีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน
อาจารย์พิเศษจากประเทศจีน เจ้าของภาษาโดยตรง
อาจารย์จากสถาบันขงจื๊อ เจ้าของภาษาโดยตรง
ครูอาสาสมัครชาวจีน จากการประสานงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[แก้ไข] กิจกรรม

จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
จัดส่งนักศึกษาไปแสดงกิจกรรมทางวิชาการ ณ นครคุนหมิง 1 ครั้ง
สนับสนุนให้นักศึกษารุ่นที่ 1 ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง มณฑลเสฉวน เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม
นำนักศึกษาทัศนศึกษารัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นประจำ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภาวะผู้นำ
ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกประสบการณ์ที่มีคุณภาพ

[แก้ไข] ความภาคภูมิใจ

นักศึกษารุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยอดเพชรมงกุฏ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2549
1. นางสาวลลนา แซ่ฟุ้ง รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ
2. นายวรากร แซ่พุ่น รางวัลชมเชยเพชรยยอดมงกุฏ
3. นางสาววินิตย์ เชี่ยวชาญศิลป์ รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏ
นักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 41 คน สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 จำนวน 36 คน ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 6 คนเกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 2 คน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนที่สำเร็จการศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 คน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง เพื่อกลับมาเป็ยอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อไป คือ
1. นายวรากร แซ่พุ่น
2. นางสาวลลนา แซ่ฟุ้ง
3. นายภากร นพฤทธิ์
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 นักศึกษารุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ยอดเพชรมงกุฏ (นานาชาติระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย)ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรีและทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2551 ได้รับรางวัลชมเชย คือ นายสมบูรณ์ จันทร์ศิลา
แหละนี่ก็เป็นตัวยืนยันความสำเร็จระดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. สุภา วัชรสุขุม. (2551). รายงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตเบตง. จันทน์กะพ้อ สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 38 (16-31 ธันวาคม 2551), หน้า 5-6.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม