วิทยาเขตแม่ลาน

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

t2Ddfe http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

เนื้อหา

[แก้ไข] มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน

ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2556 การเดินทางไปยังวิทยาเขตแม่ลานสะดวกสบาย เนื่องจากมีถนน 4 ช่องทางจราจร สาย 418 ตัดผ่านใกล้กับวิทยาเขตแม่ลาน สามารถเดินทางไปถึงได้ภายใน 15-20 นาที เส้นทางเข้าออกวิทยาเขตปลอดภัย มีแหล่งชุมชนอยู่ใกล้เคียงจำนวนมาก บริเวณวิทยาเขตร่มรื่น น่าอยู่อาศัย สภาพภูมิอากาศเย็นสบาย จากผลการปลูกต้นไม้ไว้และปรับพื้นที่ไว้เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชุดปัจจุบัน นำโดย ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี (แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556) มีแนวคิดและนโยบายในการพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตแม่ลาน (ปัจจุบันมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไม่ได้ยกฐานะเป็นวิทยาเขต แต่ยังเรียกกันด้วยความเคยชินว่า "วิทยาเขตแม่ลาน")ให้เป็นแหล่งการเรียนการสอนและแหล่งปฏิบัติการทางด้านการเกษตร รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนด้านอื่นๆ ที่เกียวข้องให้เจิญก้าวหน้าขึ้นต่อไป ซึ่งเรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน" [1]

[แก้ไข] ภาพอนาคต

การพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ขณะนี้มีแผนพัฒนาเป็น "ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นพื้นที่ทดลองด้านแปลงเกษตรและปศุสัตว์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งมีนโยบายการพัฒนาดังนี้

(กำลังรวบรวม)

[แก้ไข] ประมวลภาพในอดีต

กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. ศิริชัย นามบุรี. (2556). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน. เอกสารเรียบเรียงออนไลน์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม