ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ปรัชญา -


วิสัยทัศน์ -


พันธกิจ

1.
2.
3.


6nkIb8 http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

TkNjjU http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

  • ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เกิดจากแนวคิดตามวิสัยทัศน์ของอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 ในการนำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 2556 โดย "โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา" เป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื่้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2560) ที่ต้องการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" หรือ The WISDOM Bank University ( World Wide, Intellectual, Smart, Democracy, Organization, Morality)
  • ในการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ในโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมาย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักวิทยบริการ โดย อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พร้อมกับคณะกรรมการคณาจารย์จากหลักสูตรด้านการสอนภาษาจากทั้งคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียน" ขึ้น ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2556 และดำเนินขับเคลื่อนโดยการประชุม การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลเสนอเป็นรายงานขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ระดับกอง โดยประกาศของสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ

ไฟล์:Clasmeeting1.jpg:thumb

  • จนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการดังกล่าว ได้นำเสนอข้อมูลหลักการและเหตุผล พันธกิจและวิสัยทัศน์ แผนดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

3. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ทั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ มีคุณจรินทร์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษา

4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ รวม 2 ครั้ง คือ

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกินา อาแล เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติให้แก้ไขในร่างระเบียบดังกล่าวในบางประเด็น และให้เพิ่มข้อมูลในระเบียบวาระการประชุมในส่วนของหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ ก่อน หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาร่างระเบียบที่เสนอฯ และให้นำเข้าวาระเพื่อการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะประธานดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา พร้อมคณะทำงาน อาจารย์วรเวทพิศิษย์ ยศศิริ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวนราวดี นราพงษ์เกษม นักวิเทศสัมพันธ์ เข้านำเสนอหลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียดการขอจัดตั้ง "ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา" รวมทั้งเสนอ (ร่าง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในระเบียบวาระที่ 5.3 และ 5.4 ตามลำดับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นอนุมัติจัดตั้งศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา เป็นหน่วยงานอิสระระดับกอง ขึ้นตรงต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในที่ประชุมสภาฯ ในวันดังกล่าว มีรองศาสตราจารย์ ดร.อิมรอฮิม ณรงค์รักษาเขต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
  • ดังนั้น จึงนับได้ว่าวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเกิดของศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และเริ่มดำเนินกิจการของศูนย์ภาษาตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม