ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ ดังนี้ [1]

ปรัชญา

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาไปสู่กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ปวงชน โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

1. เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของสังคม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มีเครือข่ายที่กว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อตอบสนองต่อการศึกษาทั้งการศึกษาภายในระบบ การศึกษาภายนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


พันธกิจ

1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตภาคใต้ตอนล่าง
2. วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
3. อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
4. ศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน
5 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป.
6.ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์:0-7322-7151 ต่อ 1026
เว็บไซต์หลัก:http://research.yru.ac.th/

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ. (2555). เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ. http://research.yru.ac.th/
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม