ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ศูนย์วิทย์ฯ-01.JPG XNWZYE http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1/29 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์:073214920 โทรสาร:073216755 อีเมล:svjy@thaimail.com
เว็บไซต์หลัก:http://web.yru.ac.th/science/sci-center/
เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต:http://www.rscience.net/home.html
เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา:http://sciplanet.org/main.php?filename=index
เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช:http://www.nakhonsci.com/
เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา:http://www.koratsci.net/
เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี:http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/udonthani/Rmscudon/main_ud.html

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในวิทยาลัยครู (พ.ศ. 2535-2539) โดยกองแผนงานกรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างโครงการฯตามนโยบายและมาตรการของกรมการฝึกหัดครูในแผนการพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์และครูช่าง ตลอดจนมุ่งพัฒนาวิทยาลัยครูให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสอน การวิจัย การค้นคว้าทดลอง การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำทางความคิดและเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น กำหนดพัฒนา การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้สอดคล้องกับแต่ละท้องถิ่น ฯลฯ และที่ผ่านมา การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีปัญหาและข้อจำกัดหลายประการ อาทิ การขาดแคลนอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากผลการวิจัยประเมินผลการใช้หลักสูตรในวิทยาลัยครู นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้นในวิทยาลัยครู


ผลจากการพิจารณาของคณะทำงานได้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละวิทยาลัยครู เพื่อคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) มี 13 แห่ง อันประกอบด้วย อุตรดิตถ์ เชียงราย กำแพงเพชร อุดรธานี มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา รำไพพรรณี หมู่บ้านจอมบึง นครศรีธรรมราช และยะลา


การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์มีแผนการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูง โดยร่วมมือประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนดำเนินการด้านการบริหาร งบประมาณและการประเมินผล


ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 9 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เมื่อปี พ.ศ.2536 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2538 จากนั้นได้เริ่มติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ สารเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาเกษตรอุตสาหกรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ และนับจากนั้นถึงปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัยสำหรับให้บริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคลากรและหน่วยงานภายนอก ชุมชน และท้องถิ่น


ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาศัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 มาตรา 10 จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานในสังกัดนับจากนั้นเป็นต้นมา

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณสำนักงาน

[gallery]

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม