สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Research.JPG

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ ดังนี้ [1]

ปรัชญา

มุ่งมั่นบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการวิจัยในทุกศาสตร์


วิสัยทัศน์

“องค์กรที่มีคุณภาพ ทันสมัย ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”


พันธกิจ

1. กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประกันคุณภาพการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์
3. เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
4. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้จากด้านการค้นคว้า วิจัย แก่สังคม ชุมชน องค์กรในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
5. ประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกองค์กรชุมชนด้านการวิจัยการบริการวิชาการทั้งระดับสังคมท้องถิ่นและระดับชาติ
6. ดำเนินการด้านการวิจัยเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการทำวิจัยและติดตาม เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย และติดตามการดำเนินงานขิงนักวิจัย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
7. ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามให้หน่วยงานในกำกับดูแล ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
9. ดำเนินการพัฒนาเพิ่มจำนวนนักวิจัยและงานวิจัยให้มากขึ้น


หน่วยงานภาคใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

1. สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
4. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์

สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์:0-7322-7151 ต่อ 9407
เว็บไซต์หลัก:http://research.yru.ac.th/
เว็บไซต์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม:http://cculture.yru.ac.th/
เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์:http://web.yru.ac.th/science/sci-center/

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้. (2555). เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้. http://research.yru.ac.th/
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม