สภาพทางกายภาพ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
Yru55-01.JPG Yru55-02.JPG Yru55-03.JPG


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่เลขที่ 133 ถ.เทศยาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล มีพื้นที่ประมาณ 110 ไร่ มีอาคารหลักซึ่งเป็นอาคารบริหาร อาคารเรียน หอประชุม อาคารปฏิบัติการ อาคารวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคารศิลปวัฒนธรรม อาคารละหมาด โรงเรียนสาธิตโรงอาหารและโรงฝึกพลศึกษารวม 25 หลัง มีหอพักนักศึกษารวม 5 หลัง บ้านพักอาจารย์/ข้าราชการ คนงานรวม 115 หลัง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความสะดวกในการติดต่อด้านต่าง ๆ ทั้งของบุคลากรภายในสถาบัน นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป อีกทั้งของเขตของสถาบันติดถนนเทศบาลทุกด้าน จึงทำให้สถาบันมีโอกาสที่จะใช้พื้นที่ีส่วนใหญ่ให้เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจที่จะใช้หารายได้เข้าสู่สถาบันได้ในอนาคต[1]
สามารถติดตามดูสภาพแวดล้อมและพัฒนาการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้จาก อัลบั้มภาพของมหาวิทยาลัย...

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณภาพการศึกษา.(2546). รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2546. กรุงเทพฯ:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณภาพการศึกษา,หน้า 19.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม