สัญลักษณ์และสีประจำมหาวิทยาลัย

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย ดอกไม้และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย [1] ดังนี้

eqKdQ5 http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

jLAe8t http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

7i7MfF http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com

[แก้ไข] สถาบันราชภัฏยะลา (Rajabhat Institute Yala: RIY)

 สัญลักษณ์และสีประจำมหาวิทยาลัย พร้อมความหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในสมัยยุค "สถาบันราชภัฏยะลา"

สีประจำสถาบัน

เทา-ชมพู
สีเทา หมายถึง ปัญญา สมอง ความรู้
สีชมพู หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน ความรัก

ปรัชญา

ปญญาหิ เสฏฐา กุสลา วทนฺติ  
อ่านว่า ปัน-ยา-หิ-เสด-ถา-กุ-สะ-ลา-วะ-ทัน-ติ
แปลว่า ปราชญ์กล่าวว่า ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด

วัตถุประสงค์

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 บัญญัติว่า "สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกาาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์

ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู" ให้สถาบันราชภัฏเป็นส่วนราชการในสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [2]

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)ประจำปี 2553. ยะลา:สำนักประกันคุณภาพ,2554.
  2. สถาบันราชภัฏยะลา. (2540). เอกสารประชาสัมพันธ์และรายงานประจำปี 2542. สถาบันราชภัฏยะลา, 75 หน้า.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม