สำนักงานอธิการบดี

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Yru-20.jpg

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน สำนักงานอธิการบดี กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ ดังนี้ [1]

ปรัชญา

เต็มใจให้บริการ ประสานภารกิจ


วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองกลาง
2. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการ
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
5. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกิยรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โทรศัพท์:0-7322-7151 โทรสาร:0-7322-7131
เว็บไซต์หลัก:http://president.yru.ac.th/
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน:http://president.yru.ac.th/planning/
เว็บไซต์กองบริการการศึกษา:http://eduservice.yru.ac.th/
เว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ:http://web.yru.ac.th/qa/web/index.php
เว็บไซต์สำนักงานบัณฑิตศึกษา:http://graduate.yru.ac.th/

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณสำนักงาน

  • สำนักงานอธิการบดี ปี 55

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. สำนักงานอธิการบดี. (2555). เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี. http://president.yru.ac.th/
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม