สำนักประกันคุณภาพ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน สำนักประกันคุณภาพ กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้ ดังนี้ [1]

ปรัชญา

มุ่งประสานงาน ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ


วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมและพัฒนารับบประกันคุณภาพการศึกษาที่นำไปสู่การยกระดับของมหาวิทยาลัย


พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
2. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย


[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์

อาคารวชิราลงกรณ (อาคาร 20) ห้อง 202 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์:0-7322-7151
เว็บไซต์หลัก:http://web.yru.ac.th/qa/web/index.php/history


[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณสำนักงาน

  • กำลังรวบรวมข้อมูล

[แก้ไข] อ้างอิง

  1. สำนักประกันคุณภาพ. (2555). เว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ. http://web.yru.ac.th/qa/web/index.php/history
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม