สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

Acadamic-01.jpg pW9Rwo http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

เนื้อหา

[แก้ไข] ข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โทรศัพท์:(073) 227151 ต่อ 4403 / 4405 / 9703 , (073) 227127 และ (073) 227165
เว็บไซต์หลัก:http://aritc.yru.ac.th/
เว็บไซต์สำนักงานผู้อำนวยการ:http://aritc.yru.ac.th/officedirector/
เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ:http://aritc.yru.ac.th/libyru/
เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์:http://ccenter.yru.ac.th/web54/

[แก้ไข] ประวัติหน่วยงาน

ในปี 2538
ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้ฝ่ายหอสมุดวิทยาลัยครูยะลา เปลี่ยนเป็น สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา โดยรวมเอาฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานเลขานุการ 2) กลุ่มงานสารนิเทศ 3) กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 4) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด


วันที่ 1 มีนาคม 2548
ได้มีกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำให้สำนักวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รวมเอาศูนย์คอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกัน มีฐานะเทียบเท่าคณะ


วันที่ 20 พฤษภาคม 2548
มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ฝ่ายระบบคำสั่ง ฝ่ายระบบเครือข่าย ฝ่ายฝึกอบรมและบริการ


วันที่ 23 มิถุนายน 2549
มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยรายภัฏยะลา พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำนักงานผู้อำนวยการ


วันที่ 20 ตุลาคม 2549
มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานระดับกองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก สำนักงานผู้อำนวยการ คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และให้หน่วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยระดับงานดังนี้


สำนักงานผู้อำนวยการประกอบด้วย
  • งานบริหารทั่วไป
  • ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 งาน
- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 งาน
- งานบริหารทั่วไป
- งานระบบเครือข่าย
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- งานบริการและฝึกอบรม

[แก้ไข] คณะผู้บริหารปัจจุบัน

[แก้ไข] คณะกรรมการประจำสำนักงาน

[แก้ไข] ผลงานและความภาคภูมิใจ


[แก้ไข] ภาพบรรยากาศบริเวณสำนักงาน

  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 55

[แก้ไข] อ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม