เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจดทะเบียนโดเมนภายใต้ YRU.AC.TH มีที่อยู่เว็บไซต์ (Uniform Resource Locator: URL) หลักของมหาวิทยาลัย คือ www.yru.ac.th การเผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์องค์กร การให้ข้อมูล สารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปเป็นหลัก หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบดูแลในด้านเทคนิคและการบำรุงรักษา โดยมีงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาการของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพัฒนาการตามลำดับ [1] ดังนี้


kkdhI8 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com

เนื้อหา

[แก้ไข] รุ่น 4 พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554

รุ่น พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2554
เว็บไซต์รุ่นนี้ ได้รับการพัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือคือ ภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL พัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดย คุณรอปิมิง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอร์ โดยมี อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ เป็นผู้กำกับดูแลในการพัฒนา

[แก้ไข] รุ่น 3 พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552

รุ่น พ.ศ. 2549- พ.ศ. 2552
เว็บไซต์รุ่นนี้มีการพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์เปิด (Open Source Software) ประเภทบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Mambo ในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกในการค้นคืนจากฐานข้อมูล ออกแบบและพัฒนาโดย อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารขณะนั้น] นอกจากนั้นในช่วงนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรยังได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง โดยส่วนใหญ่มักเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประเภท CMS ได้แก่ Mambo หรือ Joomla ซึ่งได้มีการจัดอบรมให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และทักษะการบริการจัดการเว็บไซต์ด้วย Mambo และ Joomla อีกด้วย

[แก้ไข] รุ่น 2 พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548

ไฟล์:Ver2544-2548.jpg
รุ่นพ.ศ. 2544- พ.ศ. 2548
เว็บไซต์รุ่นได้รับการพัฒนาโดยใช้ใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบได้แก่ Adobe Photoshop ร่วมกับซอฟต์แวร์เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ประสิทธิภาพสูงและอัตโนมัติได้แก่ Macromedia Dreamweaver มีสารสนเทศในองค์กรเผยแพร่มากขึ้น

[แก้ไข] รุ่น 1 พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543

ไฟล์:Ver252539-2543.jpg
รุ่นพ.ศ. 2539- พ.ศ. 2543
ในรุ่นนี้ นับเป็นรุ่นแรกเริ่มของการพัฒนาเว็บไซต์ โดยการใช้ภาษา HTML (HyperText Markup Language)สร้างหน้าเว็บเพจง่าย ๆ สร้างหน้าเว็บเพจเผยแพร่สารสนเทศพื้นฐานขององค์กร ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งเริ่มมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและทดลองเผยแพร่ (ประมาณปี พ.ศ. 2539) สำหรับผู้พัฒนาในยุคแรก ๆ ได้แก่ อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม ซึ่งเริ่มเข้ามาบรรจุรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[แก้ไข] เอกสารอ้างอิง

  1. ศิริชัย นามบุรี. "ประวัติเว็บไซต์ มรย." สาขาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโลยีและการเกษตร http://www.e-learning108.info/sirichai
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม