เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

จาก สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้น เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ โดยมีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ [1] ดังนี้
 1. กองกลาง
 2. กองบริการการศึกษา
 3. กองพัฒนานักศึกษา
 1. ระบบสืบค้นทรัพยากร
 2. ระบบอีเลิร์นนิ่ง
 3. กองพัฒนานักศึกษา
 1. ศูนย์วัฒนธรรม
 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 3. คลินิกเทคโนโลยี
 1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 3. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร


[แก้ไข] อ้างอิง

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. เว็บไซต์ www.yru.ac.th. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,2554.
เครื่องมือส่วนตัว
สิ่งที่แตกต่าง
การกระทำ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม